Persoonsgerichte individuele zorg (cognitieve therapievormen)

Bij de behandeling van klachten en problemen wordt, naast advisering vanuit de zorgstandaarden en generieke modules voor specifieke klachten, gebruik gemaakt van evidence based cognitieve gedragstherapie (CGT), traumainterventies met EMDR en schemagerichte therapieen, oplossingsgerichte therapie, elementen uit de positieve psychologie en het Kop-model. Tevens gebruiken we E-health toepassingen en kunnen we  uw sociale netwerk, uw naasten, bij de behandeling betrekken.

Een holistische visie op uw problematiek wordt samengesteld met (naast uw psychologische problemen) in begrip name van uw lichamelijke-, sociale-, en maatschappelijke situatie / problemen en ook worden uw mogelijkheden in kaart gebracht.  Voor kinderen wordt – naast individuele gesprekken –  vaak gebruik gemaakt  van spel- en mediatietherapie en ouderbegeleiding. 

Individuele gesprekken vinden meestal eens per week / per twee weken plaats en duren 50 minuten (directe gesprekstijd) en 10 minuten indirecte tijd (verslaglegging). 

-In aanvulling op uw individuele gesprekken wordt gewerkt met e-healthprogramma’s van Karify en mirro.nl. en met digitale middelen (modules, oefeningen, apps, …) waarmee u kan werken zonder uw behandelaar nodig te hebben; dit verhoogt uw zelfredzaamheid.  Uw behandelaar overlegt wel met u welke modules, apps, zelfhulpboeken voor u van toepassing kunnen zijn, wat voor u haalbaar is en ondersteunt u bij het volgen van de betreffende module(s,) apps en zelfhulpboeken gedurende uw behandeling. 

-Ook is het soms noodzakelijk om andere hulpverleners (uw professionele netwerk) te betrekken bij uw behandeling, zoals: uw huisarts, collega psychologen, psychiater, dietisten, fysiotherapie, wijkzorg. Wij hebben samenwerkingsafspraken met Mw. Lahade, psychiater in Voorschoten. Dit wordt, indien er indicatie bestaat, uiteraard in overleg met u besproken en samen bepalen we wat er en met wie besproken wordt.

-Daarnaast kunnen ook uw naasten / evt. mantelzorgers (sociale netwerk) bij uw behandeling betrokken worden. Dit gebeurt altijd met uw toestemming en wordt al tijdens de opzet van het behandelplan met U besproken, zodat we actief ook uw relevante sociale netwerk kunnen betrekken voor onderdelen van uw behandeling. Tevens kunnen wij u helpen een sociaal netwerk op te bouwen; dit doen we samen met andere instellingen, zoals: wijkcentra en instellingen betrokken bij Lijn 1. Dit verhoogt tevens uw zelfredzaamheid.

-Tot slot kunnen wij u ook helpen bij andere vormen van zorg, zoals, ondersteuning bv vanuit de gemeente of uw werkgever / bedrijfsarts, zelfhulpgroepen voor bv rouwverwerking. 

GGZ zorgstandaarden en wat kunt U zelf al doen?

De GGZ is voortdurend in ontwikkeling. Landelijk zijn er zorgstandaarden en generieke modules ontwikkeld als richtlijn voor de behandeling van psychische klachten. Bij FPOVoorburg worden deze zorgstandaarden voor angstklachten, depressieve stoornissen, somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten en de zorgstandaard  aanpassingsstoornis in de behandeling geintegreerd. Daarnaast wordt gewerkt volgens de generieke modules: zelfmanagement, E-health, Samenwerken en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek en worden landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ in acht genomen.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.thuisarts.nl en www.GGZstandaarden. nl.. U vindt hier informatie over allerhande aspecten van psychische klachten, de behandeling en de begeleiding daarvan en wat u zelf al kunt doen met informatie over algemene psychische klachten, angst, somberheid, onverklaarde lichamelijke klachten, burn out, adhd, autisme.