Onze werkwijze

Onze werkwijze, na de aanmelding, is onderverdeeld in fasen.
1. Intakefase, tijdens het eerste gesprek, de intake, wordt kennis gemaakt, bespreken we de reden van verwijzing, wat uw klachten, problemen en verwachtingen / uw doelen zijn. We analyseren de instand houdende- en beschermende factoren, bespreken waaraan u wilt werken en wat en hoe dit haalbaar kan worden. We bespreken de behandelmogelijkheden (een voorgestelde behandelmethode met geeigende interventies en een schatting van het aantal vervolggesprekken) en kiezen samen de vorm van behandeling die het beste bij u of uw kind past. In een adviesgesprek wordt tevens met u bepaald  of de behandeling binnen het kader van Zorg Prestatie Model,  zal plaatsvinden in de ‘oude’ Generalistische basis GGZ (GB-GGZ) of in de Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ). De keuze voor de S-GGZ is afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw klachten en problemen. Er zijn soms twee intakegesprekken  nodig en soms is het zinvol enkele psychologische tests af te nemen. De keuze voor de GB GGZ wordt bepaald door de lichtere ingeschatte zorgzwaarte en het bestaan van enkelevoudige problematiek. De gesprekken betreffen in het algemeen minder dan 12 sessies en zijn meer gericht op het bereiken van een vermindering van klachten en een toename zelfredzaamheid en een oplossingsgerichte coping. 

De ROM-metingen krijgen gestalte met de OQ45, een algemene klachtenlijst (OQ45), een depressielijst (BDI-II) een traumalijst (PCL-5 PTSS screener) een algemene klachtenlijst ( SCL-90) en een copinglijst (UCL), voorafgaand aan de behandeling. Deze klachtenlijst wordt wederom aan het einde van de behandeling afgenomen om het behandeleffect te meten. 

Aan het eind van de intake is er een informed consent (behandelplan) betreffende: de diagnose, de hulpvraag, de behandeldoelen en de wijze waarop de behandeling zal worden vormgegeven, incl. E-health programma’s van Karify en Mirro.nl., het betrekken van naasten / sociaal netwerk en eventueel professionals / instellingen, bij uw behandeling. 

2. Behandelfase: In de individuele behandelgesprekken bespreken we hoe u (zelf) kunt werken aan het bereiken van uw doelen, met psycho-educatie betreffende de klacht, patroonherkenning van een disfunctionele copingstijl, ombuigen van angst- of depressie aanjagende gedachten, omgaan met negatieve emoties, omzetten van het disfunctionele gedragspatroon in gewenst gedrag. U krijgt informatie en opdrachten, waarmee u thuis verder aan de slag kan.

-Wij maken tevens gebruik van e-healthprogramma’s van Karify en Mirro.nl. Deze programma’s maken het voor u mogelijk zelfstandig en tussen de gesprekken door, te werken aan uw klachten en problemen. E-healthprogramma’s kunnen gezien worden als een aanvulling op de individuele gesprekken en bevorderen uw zelfwerkzaamheid.  Tussendoor wordt feedback gegeven op opdrachten en tijdens de individuele gesprekken wordt aanvulling gegeven op uw voortgang in de modules. De e-healthmodules blijven na uw behandeling voor u beschikbaar, zodat u na de behandeling altijd kan teruggrijpen op eerder ingezette oplossingen bij een eventuele terugval in klachten.

– het betrekken van naasten, uw sociaal netwerk, bij uw behandeling en het betrekken van andere professionals  wordt u aangeboden ttv het samenstellen van het behandelplan. Ook kunnen uw naasten voor tips terecht op de website: www.naasteninkracht.nl. Op indicatie verwijzen wij u naar uw gemeente, werkgever of bedrijfsarts voor de meer geeigende maatschappelijke zorg vanuit deze instellingen.

-Aan het einde van de behandeling wordt een terugvalpreventieplan samen met U gemaakt.  

-Het aantal gesprekken dat nodig is, varieert en wordt bepaald door uw problematiek, het actief gebruik van E-healthprogramma’s van Karify / Mirro.nl, het actief gebruiken van uw zelfredzaamheid en uw sociale netwerk inzetten. 

3. Evaluatie en afronding:  regelmatig kijken we hoe het met u gaat, of uw klachten al verminderen,  of de gesprekken naar wens verlopen en als zinvol worden ervaren, of de behandeldoelen worden  bereikt, of u voldoende zelfredzaam bent zodat u zelfstandig verder kan werken en of de behandeling daarmee beeindigd kan worden.  Het nogmaals invullen van een klachten- (OQ45 PTSS lijst of SCL-90) en een tevredenheidsvragenlijst (de CQi index GGZ) wordt in de voorlaatste sessie gedaan. Dit betekent dat U de behandeling en de behandelaar beoordeelt aan de hand van een aantal vragen en tevens kunt U aangeven of en in welke mate u tevreden bent met de behandeling bij FPOVoorburg. Ook kunt u op zorgkaartnederland.nl een beoordeling geven van de behandeling en bejegening.