Wat bieden wij in de GB-GGZ en de S-GGZ

 

Bij FPOVoorburg kunt u (of uw kind) terecht voor individuele behandeling van uiteenlopende klachten en problemen in de GGZ: (de GB-GGZ en in de S-GGZ). Het doel van behandeling is meer inzicht krijgen in wie u bent als persoon, hoe uw klachten zijn ontstaan en wat maakt dat klachten in stand gehouden worden, welke beschermende factoren er bestaan. De behandeling is uiteraard gericht op het verminderen van klachten en problemen en vooral ook gericht op het verhogen van uw zelfredzaamheid. 

 

Persoonsgerichte individuele zorg (cognitieve therapievormen) en e-health

Bij de behandeling van eerder beschreven klachten en problemen wordt, naast advisering vanuit de zorgstandaarden en generieke modules voor specifieke klachten, gebruik gemaakt van: 1. cognitieve gedragstherapie (CGT), 2. oplossingsgerichte therapie, 3. elementen uit de positieve psychologie en het Kop-model, 4. trauma-gerichte therapie incl. EMDR, 5. schemagerichte therapie en 6. inzichtgevende therapie. Naast de individuele gesprekken wordt gebruik gemaakt van E-healh toepassingen (karify en mirro.nl) en wordt uw sociale netwerk, uw naasten, bij de behandeling betrokken.

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie die zich richt op het veranderen van cognities en gedrag. Cognities zijn gedachten/overtuigingen die iemand heeft ten aanzien van gebeurtenissen. Het beoordelen van en het denken over gebeurtenissen  gaat heel snel. We doen dit op basis van de kennis die we al hebben uit eerdere leerervaringen.  Deze automatische gedachten / overtuigingen worden makkelijk voor waar aangenomen en beïnvloeden uw gevoel en gedrag, in wisselwerking met omgevingsfactoren. Het doel van cognitieve gedragstherapie is het opheffen / ombuigen van belemmerende, niet realistische / negatieve denkbeelden, gevoelens en gedragingen. Er kunnen (huiswerk) opdrachten gegeven worden waarin geleerd wordt om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. De inzet van de patient is bepalend voor de duur van de therapie.(www.vgct.nl).

-Oplossingsgerichte therapie / interventies: oplossingsgerichte therapie / interventies zijn vooral gericht op het vinden van een oplossing voor uw probleem. Hoe het probleem ontstaan is, lijkt voor deze therapie minder van belang. Het voordeel van deze interventies  / therapievorm is dat deze therapie over het algemeen korter duurt dan andere therapieën. Een nadeel is dat deze therapie niet geschikt is voor ieder probleem en om die reden ook als onderdeel van een meer uitgebreide therapie kan worden gebruikt. 

Traumagerichte therapie incl. EMDR: EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Bij behandeling van psychotrauma is EMDR de eerste keuze behandeling en is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring(en), zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident (zie ook de website van de  vereniging voor EMDR: www.EMDR.nl).

    Schematherapie: Schematherapie is een vorm van psychotherapie waarbij gekeken wordt naar ervaringen uit de jeugd om de huidige gedragspatronen te doorgronden. U leert zelf deze gedragspatronen te veranderen zodat u zich beter gaat voelen, beter voor uzelf kunt zorgen en meer voor uzelf kunt opkomen. Ook leert u luisteren naar uw behoeftes en leert u hier op een gezonde wijze mee om te gaan.

    Inzichtgevende gesprekstherapie: is een behandelmethode die inzicht geeft in de mechanismen die problemen in stand houden. Veel therapievormen richten zich op één klacht en zetten technieken in om deze specifieke klacht te verminderen. Inzichtgevende gesprekstherapie gaat wat verder: het is een verzamelnaam voor gespreksbehandelingen waarbij u beter leert begrijpen hoe pijnlijke gevoelens in het hier-en-nu samenhangen met ervaringen uit het verleden. U krijgt meer inzicht in waarom u doet zoals u doet. Doelen kunnen zijn het onderzoeken en verstevigen van uw identiteit of het verwerken van ‘oude pijn’ uit het verleden.

    E-health: De toepassing van E-health kan tevens onderdeel uitmaken van de behandeling. Samengevat wordt hiermee bedoeld dat de therapie ondersteund wordt door toepassingen via/met behulp van het internet. Bij FPOVoorburg wordt gebruikt gemaakt van Karify en Mirro.nl als aanvulling op de gesprekstherapie. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende modules die gericht zijn op: a. inzicht verwerven in klachten, coping en probleemgedrag, 6. het aanleren van vaardigheden om klachten en coping om te buigen tot gewenst functioneel gedrag en c. terugvalplan. Er kan gebruik gemaakt worden van diverse modules gericht op het bewerken van  specifieke “stoornissen” met onderdelen, zoals: psychoeducatie over een specifieke stoornis, 5 G schema’s en het aanleren van vaardigheden om gedrag inzichtelijk te maken, angst- of depressieaanjagende gedachtes uit te dagen en om te buigen tot realtistisch denken en gedragsverandering. 

     

    Wetenschappelijke inzichten over de efectiviteit van behandelingen  zijn opgenomen in de kwaliteitsstandaarden van de GGZ. FPOVoorburg maakt gebruik van de kennis uit de volgende GGZ kwaliteitsstandaarden om tot een effectieve en passende behandeling te komen.