Wat bieden wij?

 Individuele behandeling, incl. e-health en zelfhulpprogramma’s

Bij FPOVoorburg kunt u (of uw kind) terecht voor individuele behandeling van uiteenlopende klachten en problemen. Het doel van behandeling is meer inzicht krijgen in wie u bent als persoon, hoe uw klachten zijn ontstaan en wat maakt dat klachten in stand gehouden worden, welke beschermende factoren er bestaan. De behandeling is uiteraard gericht op het verminderen van klachten en problemen en vooral ook gericht op het verhogen van uw zelfredzaamheid. Wij maken hierbij gebruik van de GGZ zorgstandaarden en generieke modules. De behandelvorm kan bestaan uit (evidence based) interventies uit de cognitieve gedragstherapie, EMDR, positieve psychologie, oplossingsgerichte psychologie, inzichtgevende psychotherapie en schematherapie. Een holistische visie op uw problematiek wordt samengesteld met (naast uw psychologische problemen) in begrip van uw lichamelijke-, sociale-, en maatschappelijke situatie / problemen en ook worden uw mogelijkheden in kaart gebracht.  Voor kinderen wordt naast individuele gesprekken vaak gebruik gemaakt  van spel- en mediatietherapie, incl. ouderbegeleiding.

Na een intake gesprek wordt in overleg met u bepaald welke vorm van therapie voor u als volwassene of voor uw kind geïndiceerd en haalbaar is. Individuele gesprekken vinden meestal eens per week / per twee weken plaats en duren 50 minuten (directe gesprekstijd) en 10 minuten indirecte tijd (verslaglegging). Klik hier voor Meer informatie.

-In aanvulling op uw individuele gesprekken wordt gewerkt met e-healthprogramma’s van Karify en mirro.nl. en met digitale middelen (modules, oefeningen, apps, …) waarmee u kan werken zonder uw behandelaar nodig te hebben; dit verhoogt uw zelfredzaamheid.  Uw behandelaar overlegt wel met u welke modules, apps, zelfhulpboeken voor u van toepassing zijn, wat haalbaar is en ondersteunt u bij het volgen van de betreffende module(s,) apps en zelfhulpboeken gedurende uw behandeling. 

-Ook is het soms noodzakelijk om andere hulpverleners  te betrekken bij uw behandeling, zoals: uw huisarts, collega psychologen, psychiater, dietisten, fysiotherapie, wijkzorg. Dit wordt uiteraard in overleg met u besproken en samen bepalen we wat er en met wie besproken gaat worden.

-Daarnaast kunnen ook uw naasten / evt. mantelzorgers bij uw behandeling betrokken worden. Dit gebeurt uiteraard altijd met uw toestemming en wordt al tijdens de opzet van het behandelplan met U besproken, zodat we actief ook uw relevante sociale netwerk kunnen betrekken voor onderdelen van uw behandeling. Tevens kunnen wij u helpen een sociaal netwerk op te bouwen; dit doen we samen met andere instellingen, zoals: wijkcentra en instellingen betrokken bij Lijn 1. Dit verhoogt tevens uw zelfredzaamheid.

Psychodiagnostisch onderzoek

Soms zal een behandeling voorafgegaan of aangevuld worden met psychodiagnostisch onderzoek. Na een eerste gesprek en observatie is het soms ook wenselijk om een of meerdere testen af te nemen, die meer inzicht geven in het algemene of specifieke klachtenniveau, het intelligentieniveau, het cognitief functioneren of in de persoonlijkheid. 

Opvoedingsondersteuning en mediatietherapie

Bij kinderen en jeugdigen betrekken we de ouders bij de behandeling van het kind, tot 16 jaar is dat standaard; bij jeugd ouder dan 16 jaar doen we dit in overleg met de jeugdige.

Soms hebben ouders behoefte aan ondersteuning bij het opvoeden van hun kind. Soms is het goed om kinderen te behandelen met behulp van / via hun  de ouders. Dit heet mediatietherapie. FPOVoorburg biedt deze mediatietherapie alsook inzicht in de opvoedingsdoelen en de ouderlijke opvoedingsstijlen. Lees meer?

School-, studie- en beroepskeuze

Bij schoolkeuzeonderzoek wordt gekeken naar het algemene intelligentieniveau van een kind en naar de sterke en zwakke kanten binnen het profiel. Bij beroepskeuze wordt gekeken naar iemands persoonlijkheid en interesses. Dit onderzoek wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Klik hier voor meer informatie.

Supervisie cognitieve gedragstherapie, leertherapie en coaching

Ten behoeve van collega psychologen in opleiding tot cognitief gedragstherapeut (VGCT) of in opleiding tot GZ psycholoog, psychotherapeut of tot klinisch psycholoog (BIG beroepen) en andere professionals, bieden wij  coaching en meer specifiek: leertherapie, supervisie over behandeling, diagnostiek en eventueel ook over wetenschappelijk onderzoek.  Voor meer informatie kunt u terecht bij Ellie Leenaars.