Hoe werken wij, wat kunt u van ons verwachten?

 

Uw huisarts heeft u naar FPOVoorburg verwezen voor psychologische hulp. U kunt u aanmelden met behulp van het aanmeldformulier. Ellie Leenaars reageert via de email of belt u zo snel mogelijk om een afspraak voor een intakegesprek te maken.

 

Onze werkwijze

Onze werkwijze, na de aanmelding, is onderverdeeld in fasen:

1. Intakefase: er zijn eén of twee intakegesprekken om kennis te maken, de reden van verwijzing, uw klachten en problemen op verschillende terreinen, de instand houdende- en beschermende factoren te inventariseren en doelen van de behandeling samen te stellen. 

Soms is het zinvol enkele psychologische tests af te nemen.  De ROM-metingen krijgen gestalte met de OQ45:  wij nemen voorafgaand aan de behandeling een algemene klachtenlijst (OQ45) af en deze klachtenlijst wordt wederom aan het einde van de behandeling afgenomen om het behandeleffect te meten.  Hierna wordt u op de hoogte gesteld van de bevindingen en worden samen met U behandeldoelen opgesteld en geeigende interventies bepaald in een adviesgesprek en samengevat in een behandelplan (een voorgestelde behandelmethode en een schatting van het aantal vervolggesprekken). Aan het eind van de intake is er een informed consent (behandelplan) betreffende: de diagnose, de hulpvraag, de behandeldoelen en de wijze waarop de behandeling zal worden vormgegeven, incl. E-health programma’s van Karify en Mirro.nl., het betrekken van naasten / sociaal netwerk en eventueel andere professionals / instellingen bij uw behandeling. 

 

2. Behandelfase: In de individuele behandelgesprekken bespreken we hoe u kunt werken aan het bereiken van uw doelen, met psycho-educatie betreffende de klacht, patroonherkenning van een disfunctionele copingstijl, ombuigen disfunctionele gedachten, omgaan met  negatieve emoties, omzetten van het disfunctionele gedragspatroon in gewenst gedrag.

-Wij maken tevens gebruik van e-healthprogramma’s van Karify en Mirro.nl. Deze programma’s maken het voor u mogelijk zelfstandig en tussen de gesprekken door, te werken aan uw klachten en problemen. E-healthprogramma’s kunnen gezien worden als een aanvulling op de individuele gesprekken en bevorderen uw zelfwerkzaamheid. Tussendoor wordt feedback gegeven op opdrachten en tijdens de individuele gesprekken wordt aanvulling gegeven op uw voortgang in de modules. De e-healthmodules blijven na de behandeling voor u beschikbaar, zodat u na de behandeling kan teruggrijpen op eerder ingezette oplossingen voor een eventuele terugval in klachten.

– het betrekken van naasten, uw sociaal netwerk, bij uw behandeling en het betrekken van andere professionals wordt tijdens de gesprekken vorm gegeven.

-Aan het eind van de behandeling wordt een terugvalpreventieplan samen met U gemaakt.  

-Het aantal gesprekken dat nodig is, varieert en wordt bepaald door uw problematiek, het actief gebruik van E-healthprogramma’s van Karify / Mirro.nl, het actief gebruiken van uw zelfredzaamheid en uw sociale netwerk. 

 

3. Afronding en evaluatie: samen met u wordt gekeken of de behandeldoelen zijn bereikt, u voldoende zelfredzaam bent en of de behandeling daarmee beeindigd kan worden.  Het nogmaals invullen van een klachten- (OQ45) en een tevredenheidsvragenlijst (de CQi index GGZ) wordt in de voorlaatste sessie gedaan. Dit betekent dat U de behandeling en de behandelaar beoordeelt aan de hand van een aantal vragen en tevens kan U aangeven of en in welke mate u tevreden bent met de behandeling bij FPOVoorburg. Ook kunt u op zorgkaartnederland.nl een beoordeling geven van de behandeling en bejegening.

 

Consultatie, afstemming met huisarts en andere professionals 

Tijdens het eerste gesprek wordt uw schriftelijke toestemming gevraagd voor overleg met uw huisarts. Dit betekent dat uw huisarts bericht ontvangt over uw aanmelding (conclusie van de intake en het behandelbeleid) en na afloop van de gesprekken een kort verslag van de behandeling. Indien nodig kan er ook (telefonisch) overleg met de huisarts zijn. Wij sluiten tevens inhoudelijk met de berichtgeving aan op de zorgstandaarden binnen de GGZ en vragen U, indien er indicatie is, ook inhoudelijk uw toestemming nadat deze informatie met u is samengesteld. Voor informatie mbt consultatie, afstemming en overleg  verwijzen wij u naar de Landelijke Samenwerkingafspraken tussen huisarts, GB GGZ en S GGZ (LGA),  www.ggzstandaarden.nl onder kopje criteria voor consultatie en afstemming huisarts.

Tevens worden, op indicatie en met uw instemming, andere professionals betrokken bij de behandeling. Hierbij kunt u, naast uw huisarts, ook denken aan afstemming met een dietiste, fysiotherapeut, wijkzorg of een andere GGZ instelling. De informatie die gedeeld wordt, zal steeds met u samen bepaald worden.

 

Uw toestemming

Wij vragen u om uw handtekening te zetten op het behandelplan en tevens een akkoordverklaring met de werkwijze van FPOVoorburg te ondertekenen. U stemt dan in met de uitvoer van het behandelplan en geeft ook aan dat u voldoende informatie heeft over het beroepsgeheim en de wettelijke regels aangaande de omgang met uw gegevens. Bovendien stemt u zo – al of niet – in met de berichtgeving aan uw huisarts of verwijzer, overleg met een collega-psycholoog, het vermelden van een gecodeerde diagnose op de factuur aan de verzekering en het gebruik van enkele naamloze gegevens aan het NIVEL en het DIS.

 

Uw privacy en de privacywetgeving

Uw gegevens (naam, adres, leeftijd, gezondheid, enzovoort) die voor het verlenen van hulp in de administratie van FPOVoorburg moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Binnen het kader van de AVG zijn wij tevens gehouden aan de richtlijnen met betrekking tot privacy. De aanmeldgegevens komen binnen een beveiligde website, (FPOVoorburg heeft een SSL certificaat), terecht. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Zie hiervoor ook het privacystatement van Mw dr PEM Leenaars / FPOVoorburg en samenwerkende praktijken. 

Ook hebben wij een beroepsgeheim: zonder uw toestemming mogen er nooit gegevens doorgegeven worden aan derden. Soms is het, voor de goede voortgang van de behandeling, nodig om te overleggen met een collega-psycholoog of met een psychiater. Ook zij zijn uiteraard geheimhouding verplicht.

Vanaf 2014 zijn wij verplicht om de gecodeerde diagnose te vermelden op de factuur die naar uw verzekering wordt gestuurd. Ook sturen wij anoniem enkele gegevens over uw behandeling naar het Nederlands Instituut voor onderzoek van de Eerste Lijn en aan het DBC Informatie Systeem (DIS). Wij zijn hiertoe verplicht. Wanneer u dit niet wilt, kunt u hiertegen bezwaar maken. In  dit geval zullen wij met u een privacyverklaring opstellen.

 

Het dossier

In uw dossier worden, in overleg met u, uw gegevens geregistreerd. Wanneer u niet meer bij FPOVoorburg komt, sluiten wij uw dossier af. Na het laatste gesprek wordt uw huisarts of verwijzer op de hoogte gesteld van de bevindingen, natuurlijk alleen met uw schriftelijke toestemming. Na afsluiting van het dossier zijn wij wettelijk verplicht dit vijftien jaar te bewaren en het daarna te vernietigen. Als u wilt dat uw dossier eerder dan de wettelijke termijn wordt vernietigd, moet u dat schriftelijk kenbaar maken.

Bij relatiegesprekken wordt een gezamenlijk dossier aangelegd. Dit betekent dat één van beide partners gegevens kan opvragen uit dit gezamenlijke dossier. Hiervoor is wel vooraf schriftelijke toestemming nodig van de andere partner. U kunt hierop altijd, schriftelijk, terugkomen. Wanneer wij een informatieverzoek krijgen, geldt de meest recente verklaring. Als u wilt dat uw gezamenlijke dossier wordt vernietigd, moet u aan uw behandelaar hiervoor beiden uw toestemming geven.

 

Recht op inzage en verbetering

U heeft het recht uw dossier in te zien. U kunt persoonsgegevens laten wijzigen als ze niet juist, onvolledig of onnodig zijn. U kunt ook een kopie ontvangen van (delen van) het dossier.

 

Niet tevreden?

Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, stellen wij het op prijs als u dit aan uw behandelaar kenbaar maakt. Uw behandelaar kan dan proberen met u tot een oplossing te komen. Als u over het beroepsmatig handelen ontevreden blijft, kunt u contact opnemen met de praktijkhouder, Mw. Ellie Leenaars, en met de beroepsvereniging, de LVVP, zie ook klachtenregeling.

 

Aansprakelijkheid

FPOVoorburg, en daarmee uw regiebehandelaar, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de patient, de zorgvrager, voor enige schade dan in het geval dat haar/zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in het voorkomende geval tot uitkering overgaat.

 

Lees hier meer over de Dossier- en Klachtenregelling.