Hoe werken wij en wat kunt u van ons verwachten?

 

Uw huisarts heeft u naar FPOVoorburg verwezen voor psychologische hulp. U kunt u aanmelden met behulp van het aanmeldformulier. Ellie Leenaars reageert via de email of belt u zo snel mogelijk om een afspraak voor een intakegesprek te maken.

 

Onze werkwijze

Onze werkwijze na de aanmelding is onderverdeeld in fasen:

 

1. Intakefase: er zijn eén of twee intakegesprekken om kennis te maken en uw klachten te inventariseren. Wij bespreken o.a. de reden van uw verwijzing en het doel dat u wilt bereiken.

Soms is het zinvol enkele psychologische tests af te nemen.  De ROM-metingen krijgen gestalte met de OQ45:  wij nemen voorafgaand aan de behandeling een algemene klachtenlijst (OQ45) af en deze klachtenlijst wordt wederom aan het einde van de behandeling afgenomen om het behandeleffect te meten.  Hierna volgt het adviesgesprek, waarin de conclusie van de intake en een voorstel voor een behandelplan (een voorgestelde behandelmethode en een schatting van het aantal vervolggesprekken) met u wordt samengesteld / besproken. Aan het eind van het intakegesprek is er een informed consent betreffende de diagnose, de hulpvraag, de behandeldoelen en de wijze waarop de behandeling zal worden vormgegeven, incl E-health programma’s. 

 

2. Behandelfase: In de behandelgesprekken bespreken we hoe u kunt werken aan het bereiken van uw doelen, met psycho-educatie betreffende de klacht, patroonherkenning van de disfunctionele copingstijl, ombuigen disfunctionele gedachten, omgaan met de negatieve emotie, omzetten van het disfunctionele patroon in gewenst gedrag. Het aantal gesprekken dat nodig is, varieert en wordt bepaald door uw problematiek en het actief gebruik van E-healthprogramma’s. Aan het eind van de behandeling wordt een terugvalpreventieplan samen met U gemaakt.  

 

3. Afronding en evaluatie: dit houdt een afsluitend gesprek en het invullen van een klachten- en een tevredenheidsvragenlijst in. Bij FPOVoorburg staat kwaliteit hoog in het vaandel. Om die reden vragen wij u na uw behandeling, naast de eindmeting van de OQ45, ook een evaluatievragenlijst, (de CQi-GGZ), in te vullen. Dit betekent dat U de behandeling en de behandelaar beoordeelt aan de hand van een aantal vragen en kan aangeven of en in welke mate u tevreden bent met de behandeling bij FPOVoorburg. 

 

Overleg met uw huisarts

Tijdens het eerste gesprek wordt uw schriftelijke toestemming gevraagd voor overleg met uw huisarts. Dit betekent dat uw huisarts bericht (conclusie van de intake en het behandelbeleid) ontvangt over uw aanmelding en na afloop van de gesprekken een kort verslag van de behandeling. Indien nodig kan er ook (telefonisch) overleg met de huisarts zijn.

 

Uw toestemming

Wij vragen u om uw handtekening te zetten op het behandelplan en tevens een akkoordverklaring met de werkwijze van FPOVoorburg te ondertekenen. U stemt dan in met de uitvoer van het behandelplan en geeft ook aan dat u voldoende informatie heeft over het beroepsgeheim en de wettelijke regels aangaande de omgang met uw gegevens. Bovendien stemt u zo – al of niet – in met de berichtgeving aan uw huisarts of verwijzer, overleg met een collega-psycholoog, het vermelden van een gecodeerde diagnose op de factuur aan de verzekering en het gebruik van enkele naamloze gegevens aan het NIVEL en het DIS.

 

Uw privacy

Uw gegevens (naam, adres, leeftijd, gezondheid, enzovoort) die voor het verlenen van hulp in de administratie van FPOVoorburg moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Ook hebben wij een beroepsgeheim: zonder uw toestemming mogen er nooit gegevens doorgegeven worden aan derden. Soms is het, voor de goede voortgang van de behandeling, nodig om te overleggen met een collega-psycholoog of met een psychiater. Ook zij zijn uiteraard geheimhouding verplicht.

Vanaf 2014 zijn wij verplicht om de gecodeerde diagnose te vermelden op de factuur die naar uw verzekering wordt gestuurd. Ook sturen wij anoniem enkele gegevens over uw behandeling naar het Nederlands Instituut voor onderzoek van de Eerste Lijn en aan het DBC Informatie Systeem (DIS). Wij zijn hiertoe verplicht. Wanneer u dit niet wilt, kunt u hiertegen bezwaar maken. In  dit geval zullen wij met u een privacyverklaring opstellen.

 

Het dossier

In uw dossier worden, in overleg met u, uw gegevens geregistreerd. Wanneer u niet meer bij FPOVoorburg komt, sluiten wij uw dossier af. Na het laatste gesprek wordt uw huisarts of verwijzer op de hoogte gesteld van de bevindingen, natuurlijk alleen met uw schriftelijke toestemming. Na afsluiting van het dossier zijn wij wettelijk verplicht dit vijftien jaar te bewaren en het daarna te vernietigen. Als u wilt dat uw dossier eerder dan de wettelijke termijn wordt vernietigd, moet u dat schriftelijk kenbaar maken.

Bij relatiegesprekken wordt een gezamenlijk dossier aangelegd. Dit betekent dat één van beide partners gegevens kan opvragen uit dit gezamenlijke dossier. Hiervoor is wel vooraf schriftelijke toestemming nodig van de andere partner. U kunt hierop altijd, schriftelijk, terugkomen. Wanneer wij een informatieverzoek krijgen, geldt de meest recente verklaring. Als u wilt dat uw gezamenlijke dossier wordt vernietigd, moet u aan uw behandelaar hiervoor beiden uw toestemming geven.

 

Recht op inzage en verbetering

U heeft het recht uw dossier in te zien. U kunt persoonsgegevens laten wijzigen als ze niet juist, onvolledig of onnodig zijn. U kunt ook een kopie ontvangen van (delen van) het dossier.

 

Niet tevreden?

Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, stellen wij het op prijs als u dit aan uw behandelaar kenbaar maakt. Uw behandelaar kan dan proberen met u tot een oplossing te komen. Als u over het beroepsmatig handelen ontevreden blijft, kunt u contact opnemen met de praktijkhouder, Mw. Ellie Leenaars, en met de beroepsvereniging, de LVVP, zie ook klachtenregeling.

 

Aansprakelijkheid

FPOVoorburg, en daarmee uw regiebehandelaar, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de patient, de zorgvrager, voor enige schade dan in het geval dat haar/zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in het voorkomende geval tot uitkering overgaat.

 

Lees hier meer over de Dossier- en Klachtenregelling.