Tarieven

 

Zorgcontracten

Wij hebben zorgcontracten in  de Basis Generalistische GGZ (GB-GGZ) en in de Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) afgesloten met de meeste (alle) zorgverzekerings-maatschappijen. In principe worden de kosten voor alle psychologische zorg vergoed door uw ziektekostenverzekeraar (nadat u aan uw (wettelijk) eigen risico heeft voldaan). De kosten voor school-, studie- en beroepskeuze onderzoek worden niet vergoed door uw zorg-verzekeraar.

Behandelingen ten behoeve van werk- en relatieproblemen (zonder dat er sprake is van een psychische stoornis en de zogenaamde ‘aanpassingsstoornissen’ ) worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Sommige verzekeringen vergoeden echter wel enkele gesprekken vanuit een aanvullend pakket. Raadpleeg hiervoor uw polisblad of de website van uw verzekering. U kunt er ook voor kiezen om na de intake de volgende gesprekken zelf te betalen. Hiervoor geldt een tarief van € 93,- per consult van 45 minuten.

Met de volgende zorgverzekeraars hebben wij een contract voor de basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ:

 

1. CZ, DeltaLloyd, OHRA
2. DSW, Stad Holland, In Twente
3. MENZIS, Azivo, OWM Anderzorg U.A., OWM Menzis Zorgverzekeraar U.A., Regeling Zorg Asielzoekers

4. MULTIZORG ASR Basis Ziektekostenverzekering; beter Dichterbij; De Amersfoortse (label van ASR); Ditzo; Energiek; ENO; Holland Zorg; ONVZ; PNO Ziektekosten (label van ONVZ); Salland ZorgDirect; Salland verzekeringen; VVAA Zorgverzekering (label van ONVZ); Zorg en Zekerheid; Volmachten: AEVITAE (ASR Ziektekosten); Caresco (ASR Ziektekosten); IAK Volmacht B.V.; (ASR Ziektekosten); Turien & Co (ASR Ziektekosten).
5. VGZ: Bewuzt, IZA Zorgverzekeraar N.V., IZA Cura (Drechtsteden en Roerdalen)
IZA – Gemeenten; IZZ Zorgverzekeraar N.V.; N.V. Univé; N.V. Zorgverzekeraar UMC
Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK); VGZ Zorgverzekeraar N.V. ;
Zorgzaam Verzekerd
Volmachten: IAK Verzekeringen B.V.; Caresco B.V.;Caresco (NV VGZ cares); Turien & Co Assuradeuren; Aevitae; Aevita (NV VGZ Cares); VPZ Assuradeuren; 

6. Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V.: De Friesland; FBTO Zorgverzekeringen N.V.; Interpolis Zorgverzekeringen N.V.; OZF Achmea Zorgverzerkeringen N.V.; Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V.( inclusief DVZ); Volmachten: Aevitae B.V. IAK Verzekeringen 
Volmachten: Aevitae B.V.; IAK Verzekeringen B.V.; Nedasco Assuradeuren B.V./Caresco; Turien & Co. Assuradeuren B.V.

 

Tarieven zorgverzekeraars

Uw zorgverzekeraar betaalt uw behandeling in de basis GGZ en in de Gespecialiseerde GGZ. Het tarief voor gecontracteerde zorg betreft de gecontracteerde zorg per sessie vastgesteld door de betreffende zorgverzekeraar met FPOVoorburg. U betaalt eerst uw (wettelijk) eigen risico, indien u dat althans al niet aan andere zorg besteed heeft. De tarieven voor GB-GGZ voor 2017 en tarieven voor de S-GGZ kunnen via de volgende links opgezocht worden:

 

– Tarieven voor gb-ggz voor 2017 

Tarieven voor g-ggz voor 2017

 

Tarief wanneer u zelf betaalt

Het tarief bij FPOVoorburg voor zelfbetalers is 98% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de GB-GGZ. 

Het tarief bij FPOVoorburg voor zelfbetalers is  98% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de G-GGZ. 

 

Onverzekerde zorg / Tarief Overig Zorgproduct (OZP)

Behandelingen die niet onder de verzekerde zorg vallen  (zoals partner relatie therapie, aanpassingsstoornissen), worden via een zogenoemd overig zorgproduct (OZP) bij U in rekening gebracht. Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2017: €  98,00 per sessie. Het tarief bij FPOVoorburg is 100% van dit maximum tarief. 

 

Algemene betalingsvoorwaarden FPOVoorburg

Artikel 1: deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

 

Artikel 2: No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur van 50 euro krijgt. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

 

Artikel 3: De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4: Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

 

Artikel 6: Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

 

Artikel 7: Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8: Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.