Dossier & klachtenregeling

 

De behandelrelatie

De therapie bestaat uit gesprekken met een deskundige hulpverlener: de regiebehandelaar. De beroepen GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog (specialist) zijn wettelijk geregeld als basis- en respectievelijk specialistisch beroep in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). De Wet BIG heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en (potentiële) consumenten van de gezondheidszorg te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. De Wet BIG bevat een aantal algemene voorwaarden met betrekking tot titelbescherming, registratie en tuchtrecht. In de beroepscode staat dat de bovengenoemde beroepsgroepen verplicht zijn hun werk zorgvuldig te doen en u met respect te behandelen. Zij mogen geen misbruik maken van hun positie. De beroepscode gaat uit van een strikt beroepsmatig contact. 

 

Uw dossier

De regiebehandelaar bewaart uw gegevens in een elektronisch dossier. Dat zijn de indicatiestelling, brieven van u en over u, alsook aantekeningen over de voortgang van de therapie. De regiebehandelaar moet het dossier en het gegevensbestand zó inrichten dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn. U mag uw dossier inzien en fotokopieën maken. U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met uw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken. Evenmin heeft u recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van de behandelaar. U mag wel iets aan uw dossier toevoegen maar er niets uithalen. Zo mag u bijvoorbeeld op- of aanmerkingen over de therapie toevoegen of kritiek over de manier waarop uw situatie is weergegeven door de therapeut. U heeft het recht uw dossier te laten vernietigen. U moet daar schriftelijk om verzoeken. Wanneer het gaat om psychotherapie van kinderen of om gezinstherapie, dan hebben ouders niet zonder meer het recht om het dossier van hun kinderen in te zien.

 

Recht op informatie

De behandelaar is verplicht u te informeren over wat hij denkt dat er met u aan de hand is. Hij/zij moet met u overleg plegen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden. De psychotherapeut zal u ook vertellen hoelang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond van deze informatie geeft u toestemming voor de behandeling. De behandelaar zal ook het verdere verloop van de behandeling met u blijven bespreken. De behandelaar mag u alleen informatie onthouden, wanneer u daarvan ernstig nadeel zou ondervinden. Hij/zij moet daarvoor wel eerst overleg plegen met een collega.

 

Geheimhouding van uw gegevens

De GZ-psycholoog, psychotherapeut en  Klinisch psycholoog (behandelaar) hebben een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij/zij kan dus alleen met uw schriftelijke toestemming gegevens over u verstrekken aan bv een verzekeringsmaatschappij, een keuringsarts of Arbodienst. De behandelaar mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. De behandelaar heeft geen toestemming van u nodig wanneer hij/zij over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s. Deze collega’s hebben overigens ook een geheimhoudingsplicht.

 

Hoe handelt u wanneer u klachten heeft?

Als u klachten heeft over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met uw behandelaar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Indien dit niet leidt tot een oplossing dan kunt U contact opnemen met de praktijkeigenaar van FPOVoorburg, Mw dr Ellie Leenaars, via het emailadres: ellie@fpovoorburg.nl of mobiel: 06-4895391 of met een van de collega’s, zie onder “wie zijn wij?”. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks op te lossen, dan kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

 

Adressen:

Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP)
Maliebaan 50b
3581 CS Utrecht
Telefoon : 030 – 236 43 38
Fax : 030 – 236 43 29
E-mail : info@nvvp.nl
www.nvvp.nl

 

Klachtencommissie LVVP

t.a.v. mr M.J.J. de Ridder, ambtelijk secretaris
Postbus 13086
3507 LB Utrecht

www.lvvp.info/over-de-lvvp/lidmaatschap/klachteregeling-voor-clienten

 

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Postbus 20302
2500 EH Den Haag
Telefoon : 070 – 315 41 20